Google Pixel- the new future of Google

The new Google Pixel is a phone we really want to love, but we've not fallen head over heels for it just yet. The design and price are questionable – but there's an awful lot of potential under the hood.

Laptopஐ பிரச்சினைகள் இன்றி பாவிப்பதற்கு சில சிறந்த வழிகள்

Registryஐ Clean செய்தல். வின்டோஸின் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் Registry. laptop இல் ஏற்படும் சில பிழைகள் இப்பகுதியையும் பாதிக்கின்றது. Registryஐ Clean செய்யும் programகள் இணையத்தில் இலவசமாகவும் கிடைக்கின்றன.

உங்கள் யாஹூ கணக்கை ஜிமெயிலில் தொடர

One of the biggest and most frequently asked question online in the Internet Marketing industry is "How do I get started"

புகைப்படத்தை திறக்க பாஸ்வோர்ட் கொடுப்போம்

உங்கள் computerல் இருக்கும் சில படங்களை ஏதாவ்து ஒரு காரணத்திற்காக மற்றவர்கள் திறந்து பார்க்காமல் இருக்கத்தக்கதாக வேண்டும் என்று நினைத்ததுண்டா? அப்படியானால் மேலே படியுங்கள்.

வின்டோ எக்ஸ்புளோரரில் மெனுவில் இல்லாமல் போன போல்டெர் ஒப்சனை எவ்வாறு மீள பெறுதல்

(How to Fix Folder Options Missing in Windows Explorer) வின்டோ எக்ஸ்புளோரரில் மெனுவில் உள்ள Tool என்பதன் கீழ் வரும் Folder Options எனப்தை காணவில்லையா? இது கணணியில் நாம் அடிக்கடி எதிர்நோக்கும் பிரச்சினையாகும். அப்படி ஏற்பட்டால் பயப்படவேண்டாம். சில செயன்முறைகள் மூலம் அதை மீண்டும் தோன்றச்செய்யலாம்.

04 November, 2016

YouTube is Now Offering Content Creators Business Loans


YouTube is a phenomenon which has revolutionized people’s viewing habits and provided a legitimate rival to broadcast Television. The service has progressed at a rapid rate and helped forge the careers of internet celebrities like PewDiePie. Initially, the website was created as a networking tool to bring communities together and share hobbies. Although, my viewpoint is a little idealistic. Google’s acquisition of YouTube contained a long-term plan to make the service profitable. Currently, this isn’t the case but it’s certainly turned into a professional organization where serious money can be made from content creators.
Youtube has decided to enter a business relationship with Lending Club to provide the funds to make a professional YouTube channel or take it to the next level. The announcement reads:
“We’ve partnered with Lending Club to provide YouTube Creators a limited finance offer you can put toward building your channel:
  • Personal & business loans
  • Competitive interest rates
  • Funds in your bank account quickly
YouTube exclusive perks:
  • Rebate for any origination fees: YouTube will pay back the origination fee, which will be rebated to you by Lending Club.
  • Qualify for a 5% loan rebate: If you increase either your channel’s average upload frequency or watch time, in the 12 months after you take out your loan, you’ll get a 5% rebate on the original total loan amount. Find out more.
This is a terrible move on Google’s part and I’m not convinced a cash injection will help YouTube channels to become successful. Additionally, the revenue streams from smaller channels are tiny, so the length of repayment could be extremely long. I feel a lot of people will just ignore this measure, and proceed without relying on loans. However, it’s concerning because people in desperate situations could take out a loan they cannot pay back. As a result, certain vulnerable individuals might end up in hardship, or being sued by the loan company.
If you want to read more information about this loan scheme, please visit here.
Do you think Google are wrong to partner with a loan company?

03 November, 2016

How to Fix Damaged SD Card and Recover Data

How to Fix Damaged SD Card and Recover Data

Use chkdsk to fix a corrupted SD card without data loss

"chkdsk" command is your first choice for damaged SD card recovery. Requiring no format, it allows you to fix a corrupted SD card without data loss. Now let’s look how it works. (I'm using Windows 7 for this demonstration)
1. Plug in your SD card to your computer with a card reader.
2. Go to the start menu, type in "cmd" in a search bar, hit enter and then you can see something named "cmd. exe" under a list of programs.
3. Right click "cmd. exe" and then you will get the following command windows that allow you to fix your corrupted SD card without format.  

4. Type in "chkdsk /X /f sd card letter:" or "chkdsk sd card letter: /f ", for example,"chkdsk /X /f G:" or "chkdsk h: /f".


Finishing all the steps, Windows will check and fix the file system of the SD card. It usually takes several minutes. After that, if you see "Windows has made corrections to the file system" in the command window, then congratulations! The damaged SD card is successfully fixed and you can access your data with ease. If not, you should try a third-party data recovery software to fix the damaged SD card and get back your data with an efficient damaged SD card recovery.

Google is improving Play Store with AI powered recommendations and more payment models

Alphabet Inc’s Google is redoubling efforts to help developers of Android mobile apps build their businesses as concerns mount that the app economy has reached saturation. Under the leadership of Sameer Samat, who rejoined Google earlier this year after a spell as president of wearable tech firm Jawbone, the company is sharpening Google Play store recommendations with artificial intelligence and expanding support for various payment platforms, among other initiatives.
Google’s efforts in some way mirror those of arch-rival Apple Inc, which revamped its App Store this year with quicker review times for new apps and an increase in the cut of revenue that goes to developers. Both companies face a chorus of complaints from developers who say they are struggling to stand out in a jam-packed field. Many smartphone users, meanwhile, appear to have tired of downloading apps altogether, especially as messaging services like Snapchat perform more of the functions that once required a separate app.

Games remain a focus of the Google Play store, and Nintendo Co Ltd is building a version of its popular Super Mario Run game for Android, said Samat, who leads product management for the Google Play store. The store is also expanding to new platforms, including wearable devices, virtual reality headsets and Google’s Chromebook laptops. “What we are excited about is giving developers that single entry point for more and more of the computing ecosystem,” said Samat.
Android Wild West
Google has eased the once-complicated process of developing apps for the Play store, said James Knight, a former Google employee who launched Pembroke, a consultancy that helps developers convert Apple-compatible iOS apps to the Android operating system. “The App Store has historically been a little more straightforward, and Android has been a bit more like the Wild West,” he said.
Mirroring the larger smartphone market, the Google Play store sees far more activity by virtue of its placement on the wide range of devices running the Android operating system – but Apple claims more of the profits. The Google Play store accounted for 70 percent of app downloads in the third quarter of this year, but Apple’s App Store logged 65 percent of the revenue, according to App Annie, a mobile analytics firm.
A big part of Google’s new effort involves emerging markets, where Android is stronger relative to the iPhone. The company has steadily expanded its support of direct carrier billing, a popular payment method in emerging markets where consumers often do not have credit cards. Google now offers the payment method in 47 markets. To improve app recommendations for users, the Play store has also made extensive use of machine learning, a branch of artificial intelligence that gleans insights from vast troves of data. Google’s Play store and machine learning teams began collaborating three years ago, and a partnership was struck last year with Google Brain, a cutting-edge research project.
The jolt of artificial intelligence is welcome as developers hunt for an audience for their apps, said Greg Cohn, chief executive of Burner, which makes an app that provides temporary phone numbers. “The harsh reality is that there are a few apps that get the vast majority of people’s time and attention,” he said.